تارگت 2 تاچ شد ( BNT )

سیگنال BNT – پامپ شد و تا محدوده تارگت 3 رشد کرد – 15% سود عالی بدون اهرم در اسپات – مدت زمان 17 ساعت