توئیت مدیر عامل کوکوین به شایعه ورشکستگی

توئیت پاسخ مدیر عامل کوکوین به شایعه ورشکستگی این صرافی : مراقب FUD ها باشید!مطمئن نیستم چه کسی این شایعات محض را منتشر می کند، و هدف آنها چیست، اما #KuCoin به هیچ عنوان در معرض خطر LUNA، 3AC، Babel قرار ندارد هیچ مسئله بزرگی برای فروپاشی صرافی، هیچ برنامه ای برای توقف برداشت وجود […]