تارگت 2 تاچ شد ( KLV )

سیگنال KLV تارگت 2 تاچ شد – 10% سود بدون اهرم در اسپات – معامله ریسک فری شود – مدت زمان 1 روز

محدوده ترید ( KLV )

ارز KLV خرید پله اول محدوده : 0.0094 – 0.0096 خرید پله دوم محدوده : 0.0085 – 0.0090 تارگت ها : 0.010 – 0.0105 – 0.0110 – 0.0115 – 0.01180 – 0.0120 حد ضرر : فعلا نیازی نیست حداکثر 4% از یک سوم حجم سرمایه در هر پله معامله در اسپات

تارگت 3 تاچ شد ( KLV )

سیگنال KLV – تارگت 2 تاچ شد – 8% سود بدون اهرم در اسپات – سیو سود داشته باشید و معامله ریسک فری شود – مدت زمان 1 روز

تارگت 1 تاچ شد ( KLV )

ارز KLV – تارگت 1 تاچ شد – 8% سود بدون اهرم در اسپات – معامله ریسک فری شود – مدت زمان 1 روز

محدوده ترید ( KLV )

ارز KLV محدوده خرید پله اول : 0.0100 – 0.0105 محدوده خرید پله دوم : 0.0085 – 0.0090 تارگت ها : 0.01080 – 0.01100 – 0.01120 – 0.01140 –  0.01160 – 0.01180 – 0.01200 حد ضرر : فعلا نیازی نیست معامله در اسپات حداکثر 3% از یک سوم حجم سرمایه در هر پله ورود صرافی […]

تارگت 5 تاچ شد ( KLV )

سیگنال KLV – تارگت 5 تاچ شد – 14% سود بدون اهرم در اسپات – سیو سود داشته باشید – مدت زمان 4 روز

تارگت 1 تاچ شد ( KLV )

سیگنال KLV – تارگت 1 تاچ شد – 7% سود بدون اهرم در اسپات – معامله ریسک فری – مدت زمان 2 روز

محدوده ترید ( KLV )

ارز KLV خرید محدوده اول : 0.113 -0.116 خرید محدوده دوم : 0.098 – 0.100 تارگت ها : 0.120 -0.122 – 0.124 – 0.126 – 0.128 – 0.130 – 0.135 حد ضرر : 0.090 حداکثر 4% از یک سوم حجم ولت در هر پله معامله در اسپات