تارگت 5 تاچ شد ( BURP )

ارز BURP – با یک رشد شارپ تارگت 5 رو تاچ کرد – 26% سود عالی بدون اهرم در اسپات – مدت زمان 5 روز

تارگت 3 تاچ شد ( BURP )

سیگنال BURP – تارگت 3 تاچ شد – 13% سود عالی بدون اهرم در اسپات – سیو سود داشته باشید و معامله ریسک فری شود – مدت زمان 18 ساعت

تارگت 1 تاچ شد ( BURP )

ارز BURP – تارگت 1 تاچ شد – 8% سود بدون عالی بدون اهرم در اسپات – معامله ریسک فری شود – مدت زمان 14 ساعت