اشتراک

3 ماهه

O دسترسی به کلاب تحلیلی همراه با اعلام نقاط ورود و خروج از معامله
O دسترسی به جم کلاب همراه با معرفی پروژه های پرپتانسیل بازار
O دانشکده ترید همراه با دروس vip روانشناسی معامله گری
O دسترسی به داده های لحظه ای حجم مشکوک
O دسترسی به بیش از 130 شاخص vip آنچین
O دسترسی به ربات پامپ و دامپ
O دسترسی به بخش ترند اکسپلور
O دسترسی به هوش مصنوعی ui
O دسترسی به بخش ایردراپ بات
2,890,000 تومان
67 تتر
ظرفیت 1000 نفر

کارگاه استراتژی شخصی (قیمت 2/190/000 تومان) هدیه ی رایگان

اشتراک

1 ساله

O دسترسی به کلاب تحلیلی همراه با اعلام نقاط ورود و خروج از معامله
O دسترسی به جم کلاب همراه با معرفی پروژه های پرپتانسیل بازار
O دسترسی به هوش مصنوعی تکنیکال با بیش از 100 استراتژی
O دانشکده ترید همراه با دروس vip روانشناسی معامله گری
O دسترسی به داده های لحظه ای حجم مشکوک
O دسترسی به بیش از 130 شاخص vip آنچین
O دسترسی به ربات پامپ و دامپ
O دسترسی به بخش ترند اکسپلور
O دسترسی به هوش مصنوعی ui
O دسترسی به بخش ایردراپ بات
8,900,000 تومان 5,980,000 تومان
202 تتر- 135 تتر
ظرفیت 500 نفر

کارگاه استراتژی شخصی (قیمت 2/190/000 تومان) هدیه ی رایگان

اشتراک

3 ماهه

O دسترسی به کلاب تحلیلی همراه با اعلام نقاط ورود و خروج از معامله
O دسترسی به جم کلاب همراه با معرفی پروژه های پرپتانسیل بازار
O دسترسی به هوش مصنوعی تکنیکال با بیش از 100 استراتژی
O دانشکده ترید همراه با دروس vip روانشناسی معامله گری
O دسترسی به داده های لحظه ای حجم مشکوک
O دسترسی به بیش از 130 شاخص vip آنچین
O دسترسی به ربات پامپ و دامپ
O دسترسی به بخش ترند اکسپلور
O دسترسی به هوش مصنوعی ui
O دسترسی به بخش ایردراپ بات
75 تتر
ظرفیت 300 نفر

هدایا ویژه برای 300 نفر اول به قید قرعه

2 کمک هزینه 50 میلیون تومانی به همراه 3 ماه آموزش خصوصی و کوچ شخصی +دریافت کارگاه آموزشی ساخت استراتژی شخصی با تهیه اشتراک برای 300 نفر اول

اشتراک

1 ساله

O دسترسی به کلاب تحلیلی همراه با اعلام نقاط ورود و خروج از معامله
O دسترسی به جم کلاب همراه با معرفی پروژه های پرپتانسیل بازار
O دسترسی به هوش مصنوعی تکنیکال با بیش از 100 استراتژی
O دانشکده ترید همراه با دروس vip روانشناسی معامله گری
O دسترسی به داده های لحظه ای حجم مشکوک
O دسترسی به بیش از 130 شاخص vip آنچین
O دسترسی به ربات پامپ و دامپ
O دسترسی به بخش ترند اکسپلور
O دسترسی به هوش مصنوعی ui
O دسترسی به بخش ایردراپ بات
245 تتر-- 153 تتر با تخفیف ویژه
ظرفیت 50 نفر

هدایا ویژه برای 300 نفر اول به قید قرعه

2 کمک هزینه 50 میلیون تومانی به همراه 3 ماه آموزش خصوصی و کوچ شخصی +دریافت کارگاه آموزشی ساخت استراتژی شخصی با تهیه اشتراک برای 300 نفر اول

اشتراک

1 ساله

O دسترسی به کلاب تحلیلی همراه با اعلام نقاط ورود و خروج از معامله
O دسترسی به جم کلاب همراه با معرفی پروژه های پرپتانسیل بازار
O دسترسی به هوش مصنوعی تکنیکال با بیش از 100 استراتژی
O دانشکده ترید همراه با دروس vip روانشناسی معامله گری
O دسترسی به داده های لحظه ای حجم مشکوک
O دسترسی به بیش از 130 شاخص vip آنچین
O دسترسی به ربات پامپ و دامپ
O دسترسی به بخش ترند اکسپلور
O دسترسی به هوش مصنوعی ui
O دسترسی به بخش ایردراپ بات
8,900,000 تومان 5,980,000 تومان با تخفیف ویژه
210 تتر - قیمت دلاری 140 تتر با تخفیف ویژه
ظرفیت 3 نفر

کارگاه استراتژی شخصی (قیمت 2/190/000 تومان) هدیه ی رایگان

اشتراک

3 ماهه

O دسترسی به کلاب تحلیلی همراه با اعلام نقاط ورود و خروج از معامله
O دسترسی به جم کلاب همراه با معرفی پروژه های پرپتانسیل بازار
O دسترسی به هوش مصنوعی تکنیکال با بیش از 100 استراتژی
O دانشکده ترید همراه با دروس vip روانشناسی معامله گری
O دسترسی به داده های لحظه ای حجم مشکوک
O دسترسی به بیش از 130 شاخص vip آنچین
O دسترسی به ربات پامپ و دامپ
O دسترسی به بخش ترند اکسپلور
O دسترسی به هوش مصنوعی ui
O دسترسی به بخش ایردراپ بات
3,490,000 تومان
69 تتر
ظرفیت 5 نفر

کارگاه استراتژی شخصی (قیمت 2/190/000 تومان) هدیه ی رایگان

اشتراک

1 ساله

O دسترسی به کلاب تحلیلی همراه با اعلام نقاط ورود و خروج از معامله
O دسترسی به جم کلاب همراه با معرفی پروژه های پرپتانسیل بازار
O دسترسی به هوش مصنوعی تکنیکال با بیش از 100 استراتژی
O دانشکده ترید همراه با دروس vip روانشناسی معامله گری
O دسترسی به داده های لحظه ای حجم مشکوک
O دسترسی به بیش از 130 شاخص vip آنچین
O دسترسی به ربات پامپ و دامپ
O دسترسی به بخش ترند اکسپلور
O دسترسی به هوش مصنوعی ui
O دسترسی به بخش ایردراپ بات
12,980,000 تومان
قیمت دلاری 235 تتر
ظرفیت 3 نفر

کارگاه استراتژی شخصی (قیمت 2/190/000 تومان) هدیه ی رایگان

اشتراک

1 ساله

O دسترسی به کلاب تحلیلی همراه با اعلام نقاط ورود و خروج از معامله
O دسترسی به جم کلاب همراه با معرفی پروژه های پرپتانسیل بازار
O دسترسی به هوش مصنوعی تکنیکال با بیش از 100 استراتژی
O دانشکده ترید همراه با دروس vip روانشناسی معامله گری
O دسترسی به داده های لحظه ای حجم مشکوک
O دسترسی به بیش از 130 شاخص vip آنچین
O دسترسی به ربات پامپ و دامپ
O دسترسی به بخش ترند اکسپلور
O دسترسی به هوش مصنوعی ui
O دسترسی به بخش ایردراپ بات
8,900,000 تومان 5,980,000 تومان با تخفیف ویژه
210 تتر - قیمت دلاری 140 تتر با تخفیف ویژه
ظرفیت 3 نفر

کارگاه استراتژی شخصی (قیمت 2/190/000 تومان) هدیه ی رایگان

اشتراک

3 ماهه

O دسترسی به کلاب تحلیلی همراه با اعلام نقاط ورود و خروج از معامله
O دسترسی به جم کلاب همراه با معرفی پروژه های پرپتانسیل بازار
O دسترسی به هوش مصنوعی تکنیکال با بیش از 100 استراتژی
O دانشکده ترید همراه با دروس vip روانشناسی معامله گری
O دسترسی به داده های لحظه ای حجم مشکوک
O دسترسی به بیش از 130 شاخص vip آنچین
O دسترسی به ربات پامپ و دامپ
O دسترسی به بخش ترند اکسپلور
O دسترسی به هوش مصنوعی ui
O دسترسی به بخش ایردراپ بات
2,890,000 تومان
قیمت دلاری 68 تتر
ظرفیت 6 نفر

کارگاه استراتژی شخصی (قیمت 2/190/000 تومان) هدیه ی رایگان

اشتراک

1 ساله

O دسترسی به کلاب تحلیلی همراه با اعلام نقاط ورود و خروج از معامله
O دسترسی به جم کلاب همراه با معرفی پروژه های پرپتانسیل بازار
O دسترسی به هوش مصنوعی تکنیکال با بیش از 100 استراتژی
O دانشکده ترید همراه با دروس vip روانشناسی معامله گری
O دسترسی به داده های لحظه ای حجم مشکوک
O دسترسی به بیش از 130 شاخص vip آنچین
O دسترسی به ربات پامپ و دامپ
O دسترسی به بخش ترند اکسپلور
O دسترسی به هوش مصنوعی ui
O دسترسی به بخش ایردراپ بات
8,900,000 تومان
210 تتر
ظرفیت 3 نفر

کارگاه استراتژی شخصی (قیمت 2/190/000 تومان) هدیه ی رایگان

اشتراک

1 ساله

O دسترسی به کلاب تحلیلی همراه با اعلام نقاط ورود و خروج از معامله
O دسترسی به جم کلاب همراه با معرفی پروژه های پرپتانسیل بازار
O دسترسی به هوش مصنوعی تکنیکال با بیش از 100 استراتژی
O دانشکده ترید همراه با دروس vip روانشناسی معامله گری
O دسترسی به داده های لحظه ای حجم مشکوک
O دسترسی به بیش از 130 شاخص vip آنچین
O دسترسی به ربات پامپ و دامپ
O دسترسی به بخش ترند اکسپلور
O دسترسی به هوش مصنوعی ui
O دسترسی به بخش ایردراپ بات
8,900,000 تومان 5,980,000 تومان با تخفیف ویژه
210 تتر - قیمت دلاری 140 تتر با تخفیف ویژه
ظرفیت 3 نفر

کارگاه استراتژی شخصی (قیمت 2/190/000 تومان) هدیه ی رایگان

اشتراک

3 ماهه

O دسترسی به کلاب تحلیلی همراه با اعلام نقاط ورود و خروج از معامله
O دسترسی به جم کلاب همراه با معرفی پروژه های پرپتانسیل بازار
O دسترسی به هوش مصنوعی تکنیکال با بیش از 100 استراتژی
O دانشکده ترید همراه با دروس vip روانشناسی معامله گری
O دسترسی به داده های لحظه ای حجم مشکوک
O دسترسی به بیش از 130 شاخص vip آنچین
O دسترسی به ربات پامپ و دامپ
O دسترسی به بخش ترند اکسپلور
O دسترسی به هوش مصنوعی ui
O دسترسی به بخش ایردراپ بات
2,890,000 تومان
قیمت دلاری 68 تتر
ظرفیت 6 نفر

کارگاه استراتژی شخصی (قیمت 2/190/000 تومان) هدیه ی رایگان

اشتراک

1 ساله

O دسترسی به کلاب تحلیلی همراه با اعلام نقاط ورود و خروج از معامله
O دسترسی به جم کلاب همراه با معرفی پروژه های پرپتانسیل بازار
O دسترسی به هوش مصنوعی تکنیکال با بیش از 100 استراتژی
O دانشکده ترید همراه با دروس vip روانشناسی معامله گری
O دسترسی به داده های لحظه ای حجم مشکوک
O دسترسی به بیش از 130 شاخص vip آنچین
O دسترسی به ربات پامپ و دامپ
O دسترسی به بخش ترند اکسپلور
O دسترسی به هوش مصنوعی ui
O دسترسی به بخش ایردراپ بات
8,900,000 تومان
210 تتر
ظرفیت 3 نفر

کارگاه استراتژی شخصی (قیمت 2/190/000 تومان) هدیه ی رایگان

اشتراک

1 ساله

O دسترسی به کلاب تحلیلی همراه با اعلام نقاط ورود و خروج از معامله
O دسترسی به جم کلاب همراه با معرفی پروژه های پرپتانسیل بازار
O دسترسی به هوش مصنوعی تکنیکال با بیش از 100 استراتژی
O دانشکده ترید همراه با دروس vip روانشناسی معامله گری
O دسترسی به داده های لحظه ای حجم مشکوک
O دسترسی به بیش از 130 شاخص vip آنچین
O دسترسی به ربات پامپ و دامپ
O دسترسی به بخش ترند اکسپلور
O دسترسی به هوش مصنوعی ui
O دسترسی به بخش ایردراپ بات
8,900,000 تومان 5,980,000 تومان با تخفیف ویژه
210 تتر - قیمت دلاری 140 تتر با تخفیف ویژه
ظرفیت 3 نفر

کارگاه استراتژی شخصی (قیمت 2/190/000 تومان) هدیه ی رایگان

اشتراک

3 ماهه

O دسترسی به کلاب تحلیلی همراه با اعلام نقاط ورود و خروج از معامله
O دسترسی به جم کلاب همراه با معرفی پروژه های پرپتانسیل بازار
O دسترسی به هوش مصنوعی تکنیکال با بیش از 100 استراتژی
O دانشکده ترید همراه با دروس vip روانشناسی معامله گری
O دسترسی به داده های لحظه ای حجم مشکوک
O دسترسی به بیش از 130 شاخص vip آنچین
O دسترسی به ربات پامپ و دامپ
O دسترسی به بخش ترند اکسپلور
O دسترسی به هوش مصنوعی ui
O دسترسی به بخش ایردراپ بات
2,890,000 تومان قیمت اصلی--- 2,490,000 تومان با تخفیف ویژه
قیمت دلاری 72 تتر اصلی --- قیمت دلاری با تخفیف 61 تتر
ظرفیت 18نفر

کارگاه استراتژی شخصی (قیمت 2/190/000 تومان) هدیه ی رایگان