راهنماي نمودار

شاخص reserve risk حاصل نسبت price/HoDl می باشد که این شاخص می‌تواند میزان ریسک (کم/زیاد) در زمان مشخص برای سرمایه گذاران مشخص نماید به این ترتیب كه محدوده سبز در این شاخص نشان دهنده ریسک کم برای سرمایه گذاران و محدوده قرمز نشان دهنده ی ریسک بالا و عدم اطمینان برای ورود و سرمایه گذاری می‌باشد.